Struktur Kepengurusan

STRUKTUR KEPENGURUSAN EME PERIODE 2016-2017


KAHIM : DWI MUKTI B. W. (2013)
WAKAHIM : DIDIT AFRIAN N. (2013)
BENDUM : EKA CITRA A. (2013)
v  KA.DEP. INTERNAL : TAUFIK ADI N (2013)
v  KA.DEP. EXSTERNAL : ALIEF NASRUDDIN J. S. (2013)
v  KA.DEP. MIKAT : M. ANGGORO BUDIMAN (2013)
v  KA.DEP. KWU : M. HADYAN ARIF (2013)
v  KA.DEP. ART : M. IQBAL S. (2013)
v  KA.DEP. PENDIDIKAN : A. ABYAN H.Z (2013)
v  KA.DEP. MEDIF : REZA SUFI A. (2013)

 

13043294_10201666395218147_1940089280606943876_n